[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next] - [Date Index][Thread Index][Author Index]

Re: Circularly Polarized Yagi Sense?take a look:

http://www.qsl.net/sv1bsx/antenna-pol/polarization.html

73, Mak

----- Original Message ----- 
From: "Mark Brueggemann K5LXP" <brueggemail-k5lxp@yahoo.com>
To: <amsat-bb@amsat.org>
Sent: Monday, May 22, 2006 9:27 PM
Subject: [amsat-bb] Circularly Polarized Yagi Sense?


> I've built a set of circularly polarized antennas by taking two
> coplanar yagis and feeding one of the driven elements 90 out of phase
> with the other, using a phase delay line and a coaxial relay to switch
> from left to right hand CP, per the Antenna Handbook.  
> 
> Now, how does one determine the sense (RH/LH) based on which element is
> fed with the 90 degree delay?   The only reference I've found is the
> IEEE definition of "clockwise polarization for a receding wave as
> right-hand", but that doesn't help with my question.  What's the rule
> of thumb to know if I'm RHCP or LHCP based on which element the 90
> degree delay is applied to?
> 
> Mark K5LXP 
> Albuquerque, NM 
> ----
> Sent via amsat-bb@amsat.org. Opinions expressed are those of the author.
> Not an AMSAT member? Join now to support the amateur satellite program!
> To unsubscribe, send "unsubscribe amsat-bb" to Majordomo@amsat.org
> __________________________________________________
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!;
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam);   Ôï Yahoo! Mail äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí ìçíõìÜôùí  
http://mail.yahoo.gr 
----
Sent via amsat-bb@amsat.org. Opinions expressed are those of the author.
Not an AMSAT member? Join now to support the amateur satellite program!
To unsubscribe, send "unsubscribe amsat-bb" to Majordomo@amsat.orgAMSAT Top AMSAT Home